تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام رایج برنج در دو مکان: رشت و رودسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه اثر کود نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام رایج برنج در سال زراعی 1388 در دو مکان (موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت و شهرستان رودسر واقع در شرق گیلان) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل ارقام (خزر، علی‌کاظمی‌و‌ هاشمی) و مقادیر نیتروژن (0، 30، 60 و 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بود. نتایج تجزیه مرکب داده‌ها نشان داد که عملکرد دانه و زیست توده کل به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر مکان، رقم و کود نیتروژن قرار گرفت. ارقام خزر (3943 کیلوگرم در هکتار) و علی کاظمی‌ (3417 کیلوگرم در هکتار) بیشترین عملکرد را دارا بودند. بیشترین عملکرد دانه در مکان رودسر (3980 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که مصرف کود نیتروژن به‌طور معنی‌داری موجب افزایش عملکرد دانه در مقایسه با تیمار شاهد (عدم مصرف کود نیتروژن) شد.

عنوان مقاله [English]

Effect of nitrogen fertilizer different levels on yield and yield components of current rice cultivars in two locations: Rasht and Rudsar

چکیده [English]

In this research for study the effects of nitrogen fertilizer on yield and yield components of current rice cultivars was an experiment as factorial in RCBD with three replications where conducted during 2009 year in two locations (Rice Research Institute, Rasht, and Rudsar, East of Guilan). Factors were cultivars (Khazar, Ali Kazemi and Hashemi), and nitrogen fertilizer levels (0, 30, 60, and 90 Kg N/ha). Results of Combined analysis of data indicated that the grain yield and final biomass was significantly affected by location, cultivar and N fertilizer. Khazar (3943 Kg/ha) and Ali-Kazemi (3417 Kg/ha) were showed the highest grain yield among cultivars. The highest grain yield (3980 Kg/ha) was obtained from Rudsar location. Also, Results indicated that, with increasing N fertilizer application grain yield, was increased significantly in compared with control treatment (without nitrogen fertilizer application).