کلیدواژه‌ها = دیواره سلولی بدون همی‌سلولز (ADF)
ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 77-96

عبدالله جوانمرد؛ عادل دباغ‌ محمدی‌نسب؛ عزیز جوانشیر؛ محمد مقدم؛ حسین جانمحمدی