نویسنده = سید علی محمد مدرس ثانوی
مقایسه عملکرد و عناصر غذایی پرمصرف در بذور 15 ژنوتیپ کلزای (Brassics napus L.) زمستانه در اثر کاربرد گوگرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6090

معرفت مصطفوی راد؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند


اثر سالیسیلیکاسید بر کلروفیل، برخی خصوصیات رشدی و عملکرد دو رقم کلزا

دوره 7، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 178-161

حامد کشاورز؛ سید علی محمد مدرس ثانوی