تعداد مقالات: 532
376. اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوتهای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 151-163

عبدالخلیل حسن زاده؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ زری مقدم؛ عباس بیابانی


378. تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت‌های مختلف 5- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 157-174

سید علی محمد مدرس ثانوی؛ الهه منافی؛ مجید آقاعلیخانی؛ سید مرتضی مدرس وامقی


380. اثر سالیسیلیکاسید بر کلروفیل، برخی خصوصیات رشدی و عملکرد دو رقم کلزا

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 178-161

حامد کشاورز؛ سید علی محمد مدرس ثانوی


381. کمّی کردن واکنش سبزشدن گلرنگ نسبت به دما

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 161-177

مهین ادیب نیا؛ بنیامین ترابی؛ اصغر رحیمی؛ آرمان آذری


385. بهبود عملکرد، درصد روغن و پروتئین کنجد(Sesamum indicum L.) تحت شرایط تنش خشکی با محلول‌پاشی روی و بور

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 163-180

مرضیه میثاق؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا خادم حمزه


386. بررسی خشکی تحت شرایط افزایش دمای ناشی از تغییراقلیم در گندم دیم استان فارس با استفاده از شاخص خشکی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 151-174

زینب امانی؛ رضا دیهیم فرد؛ علی مختصی بیدگلی


387. بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 177-189

زینب اورسجی؛ احمد نظامی؛ کبری اروجی؛ المیرا محمدوند؛ آسیه سیاهمرگویی


388. تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر بیومس علف‌های هرز و برخی خصوصیات رشدی کلزا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 137-154

خاتون دبیقی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند


389. اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 149-167

مهدی کی دشتی؛ مهدی خجسته پور؛ باقر عمادی؛ امین نیکخواه


391. بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 133-142

حجت صالح زاده؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ مهدی برادران


392. تعیین غلظت بهینه سه آنزیم آنتی اکسیدان برای افزایش مقاومت به خشکی ماش (Vigna radiata L.) با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 137-147

شمس الدین اسکندر نژاد؛ منوچهر قلی پور؛ حسن مکاریان


396. بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 119-134

الهه مرادی مرجانه؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ محمود سلوکی


398. اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 137-156

علی عرب حسینی؛ غلامعباس اکبری؛ الیاس سلطانی؛ مصطفی نجفی؛ علی اسدی الموتی