تعداد مقالات: 532
332. اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 125-148

میرزاحسین رشنو؛ زین‌العابدین طهماسبی‌سروستانی؛ حسین حیدری‌شریف‌آباد؛ سیدعلی‌محمد مدرس‌ثانوی؛ رضا توکل‌افشاری


333. ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 135-148

فاطمه ملک ملکی؛ ناصر مجنون‌حسینی؛ حسن علیزاده


334. اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-143

فتانه سلطانی‌نژاد؛ سیف اله فلاح؛ مریم حیدری


335. اثر سطوح مختلف تنش و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد لوبیا سبز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 137-149

پیمان شریفی؛ نادیا کربلاوی؛ هاشم امین‌پناه


337. خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 135-156

محمد زمان نکاحی؛ افشین سلطانی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ ناصر باقرانی


339. اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 159-143

علیرضا توکلی؛ مهران مهدوی مقدم؛ حمیدرضا سالمی


340. اثر تراکم و نیتروژن بر کمیت و کیفیت دانه کلزای پاییزه در شرایط همدان

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 143-159

جواد حمزه ای؛ محسن سیدی؛ مجید بابایی


341. بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 153-169

سید ابراهیم سیفتی؛ سیده ساناز رمضان پور؛ حسن سلطانلو؛ معصومه صالحی؛ نیازعلی سپهوند


343. بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابور

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 143-162

مجمد کافی؛ محمد آشنا؛ احمد جعفر نِژاد؛ حمید رضا شریفی


345. ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت شیرین با کاربرد سطوح مختلف آبیاری و روش های کشت

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 127-150

محمدجواد فریدونی؛ هوشنگ فرجی؛ محمد صدقی اصل


349. اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 101-114

ریحانه خواجه پور؛ مجمد کافی؛ احمد نظامی؛ حمید رضا خزاعی