تعداد مقالات: 532
156. بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-75

علی قنبری؛ ابراهیم کازرونی‌منفرد؛ محمدتقی آل‌ابراهیم؛ سجاد میجانی؛ مهدی افشاری؛ جواد شباهنگ


157. واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاک‏های شور و کشت دیم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-72

محمد حسین قربانی؛ محبوبه بصیری


158. اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 51-69

مریم طهماسبی؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی پور


159. ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-75

مهدی غیاثی اسکویی؛ حسن فرح بخش؛ حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد


160. تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گیاه دارویی ریحان

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 63-77

امین نوبهار؛ معرفت مصطفوی راد؛ محمد قاضی پیرکوهی


163. ارزیابی تحمل ژنوتیپ های لوبیا نسبت به تنش کادمیوم در مرحله جوانه زنی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 80-61

رامین بهمنی؛ محمد رضا بی همتا؛ داود حبیبی


165. اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 77-95

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ سعید خانی‌نژاد؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی؛ احسان کشمیری


166. اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در تعدادی از ارقام چغندر‌قند (Beta vulgaris L.)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 63-76

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ فرزین پورامیر؛ امیر حسین سعیدنژاد؛ حمید رضا مهرآبادی


167. اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 67-86

محمد علی درّی؛ بهنام کامکار؛ مهناز اقدسی؛ الهه کمشی کمر


168. اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-87

صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروز آبادی؛ حمیدرضا اصغری؛ احمد غلامی؛ مهدی رحیمی


169. امکان سنجی استفاده از اضافه بار پتاسیم در تعیین پتاسیم قابل جذب در برخی مزارع گندم دیم استان گلستان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-73

مانیا یوسفی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ حسینعلی شمس آبادی


170. ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 67-86

افسانه معصومی پور؛ بنیامین ترابی؛ اصغر رحیمی


171. بررسی تاثیر کاربرد برگی فولات در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد کمی و کیفی گندم

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-70

عادل جوادی؛ عزت اله اسفندیاری؛ علیرضا پورمحمد؛ آرمن آوانس


172. ارزیابی برهمکنش‌ نیتروژن و آب شور طبیعی بر عملکرد، تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزا

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-73

یعقوب حسینی؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال


173. برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-60

سید علیرضا موحدی نائینی؛ مرضیه خوراشاهی؛ مهدی حسینی؛ کامبیز مشایخی


174. اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-64

کبری نوری؛ محمداقبال قبادی؛ هوشنگ قمرنیا