کلیدواژه‌ها = رقابت
تعداد مقالات: 9
3. تاثیر چند عامل زراعی بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سویا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 127-139

10.22069/ejcp.2017.11623.1892

حمید صالحیان؛ رمضان پیروی


6. تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-49

ابوالفضل درخشان؛ جاوید قرخلو قرخلو؛ ناصر باقرانی


7. تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 101-116

عباس فروغی؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر