کلیدواژه‌ها = رقابت
تعداد مقالات: 9
1. تأثیر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و آبی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 157-170

حسین نصرآبادی؛ محمد آرمین؛ حمید مروی


2. بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گندم و جو در سیتم‌ کشت راهرویی در منطقه سامان

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-99

منیر نظری؛ علی عباسی سورکی؛ سیف اله فلاح


3. تاثیر چند عامل زراعی بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سویا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 127-139

حمید صالحیان؛ رمضان پیروی


6. تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-49

ابوالفضل درخشان؛ جاوید قرخلو قرخلو؛ ناصر باقرانی


7. تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 101-116

عباس فروغی؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر