دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-177 
3. بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال

صفحه 33-50

فرشید قادری فر؛ مرتضی گرزین؛ سید مجید عالیمقام


6. اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم

صفحه 77-101

سعید باقری کیا؛ محمدهادی پهلوانی؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی مصطفایی


7. تأثیر تنش خشکی بر وضعیت آبی، پایدرای غشاء سلول و عملکرد ارزن دم‌روباهی

صفحه 103-117

مسعود خزاعی؛ محمد گلوی؛ مهدی دهمرده؛ سید محسن موسوی نیک؛ غلامرضا زمانی؛ نفیسه مهدی نژاد


9. بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه

صفحه 133-142

حجت صالح زاده؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ مهدی برادران


11. بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان

صفحه 157-177

نصیبه رضوان طلب؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رضا دیلم صالحی