دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-216 
1. بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 1-16

هادی خارستانی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ علی اشرف مهرابی