کلیدواژه‌ها = نخود
تعداد مقالات: 5
1. اثر تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه آلی، شیمیایی، و نانو ریزمغذی بر عملکرد نخود

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-70

مریم محمدزاده آلقو؛ محسن جان محمدی؛ ناصر صباغ نیا


2. اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-64

کبری نوری؛ محمداقبال قبادی؛ هوشنگ قمرنیا


5. تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 71-87

محبوبه خسروجردی؛ شاهین شاهسونی؛ منوچهر قلی پور؛ حمیدرضا اصغری