نویسنده = افشین سلطانی
تعداد مقالات: 12
1. مدل سازی پتانسیل عملکرد و خلاء عملکرد گندم آبی در ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-52

10.22069/ejcp.2019.15436.2150

محبوبه زاهد؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی؛ اسکندر زند؛ سید مجید عالیمقام


3. اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-46

10.22069/ejcp.2019.12051.1925

یونس محمدنژاد؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر؛ عباسعلی نوری نیا


6. کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-14

10.22069/ejcp.2018.9293.1724

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ حسن سعادتخواه؛ بتول مهدوی


7. بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 157-177

10.22069/ejcp.2018.9097.1713

نصیبه رضوان طلب؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رضا دیلم صالحی


8. مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 203-226

10.22069/ejcp.2017.8474.1641

امین آناقلی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ عباسعلی نوزی نیا


10. ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 127-144

10.22069/ejcp.2016.2960

یونس محمدنژاد؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر؛ عباسعلی نوری نیا


11. استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 183-201

امیر حجارپور؛ افشین سلطانی؛ بنیامین ترابی