تعداد مقالات: 532
77. واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-49

محمد تقی فیض بخش؛ بهنام کامکار؛ حسن مختاربور؛ محمد اسماعیل اسدی


79. تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 19-33

معصومه رحمت زاده؛ بهنام کامکار؛ رضا علی نژاد سراجی


80. ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 22-43

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ لیلا جعفری


83. بررسی ارتباط صفات موثر بر ساقه روی و عملکرد ریشه در لاین های چغندرقند در کشت پاییزه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 11-28

سمیه محمدیوسفی؛ مسعود احمدی؛ حمید نجفی زرینی


84. اثر براسینواستروئید بر تحمل ارقام گلرنگ به تنش خشکی در اردبیل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-31

مهناز ظفری؛ علی عبادی؛ محمد صدقی


85. مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 15-38

شاهین شاهسونی؛ خدیجه سوری عبدالله زاده؛ حمید عباسدخت؛ علی عباسپور؛ مهدی رحیمی


87. مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-33

امیر حجارپور؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حبیب الله کشیری؛ امیر آینه بند؛ محمد ناظری


88. بررسی خلاء عملکرد پنبه به روش آنالیز خط مرزی در شهرستان‌های آق قلا و علی آباد کتول در استان گلستان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 15-28

محسن شکرگزار دارابی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی


90. کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول‏پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-22

مجید جعفرآقایی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی


91. تأثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-32

سید علیرضا موحدی نائینی؛ فریبا سالاری؛ مهدی حسینی؛ ابراهیم زینلی