دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-249 
10. تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی

صفحه 169-190

سمیه سهیلی موحد؛ محمدعلی اسماعیلی؛ فرهاد جباری؛ سرور خرم دل؛ عقیل فولادی


12. مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور

صفحه 203-226

امین آناقلی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ عباسعلی نوزی نیا