نویسنده = بنیامین ترابی
تعداد مقالات: 12
1. بررسی اثر تراکم بوته بر مراحل فنولوژیک، مرفولوژیکی وعملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزا

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 121-138

10.22069/ejcp.2019.16385.2219

فائزه زعفریان؛ فهیمه علیزاده؛ بنیامین ترابی؛ رحمت عباسی


2. مدل سازی پتانسیل عملکرد و خلاء عملکرد گندم آبی در ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-52

10.22069/ejcp.2019.15436.2150

محبوبه زاهد؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی؛ اسکندر زند؛ سید مجید عالیمقام


3. تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 171-186

10.22069/ejcp.2019.16404.2222

فرشید قادری فر؛ میترا طلوع حافظیان اول؛ حمیدرضا صادقی پور؛ اسیه سیامرگویی؛ فاطمه فدایی؛ بنیامین ترابی


4. اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-14

10.22069/ejcp.2019.10549.1827

منصور سالکی؛ اصغر رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ عبدالرضا اخگر؛ امیر دادرسی


6. کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-14

10.22069/ejcp.2018.9293.1724

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ حسن سعادتخواه؛ بتول مهدوی


8. استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 183-201

امیر حجارپور؛ افشین سلطانی؛ بنیامین ترابی


9. برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-62

الیاس سلطانی؛ افشین سلطانی؛ نادر محمدی؛ بنیامین ترابی؛ ابراهیم زینلی


10. مدلی ساده برای شبیه سازی رشد، نمو و عملکرد گیاه باقلا در استان گلستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 133-152

واحد باقری؛ بنیامین ترابی


11. ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 19-32

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی


12. اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 171-189

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ محبوبه کاظمی‌کرگهی