نویسنده = ابراهیم زینلی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 157-177

نصیبه رضوان طلب؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رضا دیلم صالحی


2. تأثیر طول مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-41

مرتضی گرزین؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی؛ سید اسماعیل رضوی


3. تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز سه رقم باقلادر شرایط آب و هوایی گرگان

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-119

محمد کیانبخت؛ ابراهیم زینلی؛ آسیه سیاه مرگویی؛ فاطمه شیخ؛ قربانمحمد پوری


4. ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-62

افشین سلطانی؛ امیربهزاد بذرگر؛ علیرضا کوچکی؛ ابراهیم زینلی؛ علیرضا قائمی؛ امیر حجارپور