نویسنده = حمید عباس دخت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-114

بهرام پارسا؛ حمید عباس دخت؛ احمد غلامی؛ ابوالفضل فرجی


2. مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 15-38

شاهین شاهسونی؛ خدیجه سوری عبدالله زاده؛ حمید عباسدخت؛ علی عباسپور؛ مهدی رحیمی


3. بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 133-142

حجت صالح زاده؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ مهدی برادران