تعداد مقالات: 532
451. تأثیر منابع کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط با سیاهدانه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 222-197

مریم روستایی؛ سیف اله فلاح؛ علی عباسی سورکی


452. روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سریهای جایگزینی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 205-222

المیرا محمدوند؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عباس شهدی کومله؛ زینب اورسجی


453. چکیده انگلیسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-20


454. بررسی اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 199-224

بهروز اسماعیل پور؛ سرور خرم دل؛ افسانه امین غفوری


455. پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی استان فارس با استفاده از مدل APSIM

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 203-224

حامد عینی نرگسه؛ رضا دیهیم فرد؛ سعید صوفی زاده؛ مسعود حقیقت؛ امید نوری


457. بررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 193-211

یعقوب حسینی؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال


458. اثر تناوب زراعی، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم و مقدار نیتروژن بر عملکرد برنج

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 211-230

هاشم امین پناه؛ ابوذر عباسیان


460. تاثیر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (arietinum L. Cicer) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 191-202

عباس ابهری؛ الهام عزیزی؛ بهرام حارث آبادی


461. اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-154

ناهید فتحی؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری؛ اسماعیل بخشنده


462. بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 157-177

نصیبه رضوان طلب؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رضا دیلم صالحی


463. تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 159-172

همت اله پیردشتی؛ نیلوفر آقایی پور؛ محسن زواره؛ حسین اسدی؛ محمد علی بهمنیار


464. تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 153-168

امیرصالح بغدادی؛ علی کاشانی؛ فرید گل زردی؛ محمد نبی ایلکایی


466. ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 142-147

نسیم غلامی رضوانی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


468. تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 171-186

فرشید قادری فر؛ میترا طلوع حافظیان اول؛ حمیدرضا صادقی پور؛ اسیه سیامرگویی؛ فاطمه فدایی؛ بنیامین ترابی


475. افزایش مقاومت گلرنگ به قارچ Pythium ultimum با روش انتخاب تحت شرایط مزرعه‌ای

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 203-216

الهام نیک منش؛ هادی پهلوانی