موضوعات = فیزیولوژی گیاهان زراعی
ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 33-56

10.22069/ejcp.2019.13113.2016

عباس فروغی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام


ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 123-136

10.22069/ejcp.2019.15545.2161

محمد مهدی ملک؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ علی نخ زری مقدم


کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول‏پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 17-22

10.22069/ejcp.2019.11633.1894

مجید جعفرآقایی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی


کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-14

10.22069/ejcp.2018.9293.1724

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ حسن سعادتخواه؛ بتول مهدوی


اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 141-154

10.22069/ejcp.2017.11875.1911

ناهید فتحی؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری؛ اسماعیل بخشنده


تاثیر اکسین، سیتوکینین و الگوی کاشت بر عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به شوری ذرت

دوره 9، شماره 3، مهر 1395، صفحه 191-209

10.22069/ejcp.2016.9613.1747

داوود دوانی؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر دزفولی


لوله ای شدن برگ گندم در شرایط تنش خشکی و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 117-132

طیبه جعفریان؛ علی اکبر مقصودی مود


شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان

دوره 7، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-22

نسیم مقدادی؛ افشین سلطانی؛ بهنام کامکار؛ امیر حجارپور


بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم

دوره 7، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 25-44

ماهرخ شربتخواری؛ سراله گالشی؛ زهرا سادات شبر؛ افشین سلطانی؛ بابک ناخدا


ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 77-97

بهاره شهرابی فراهانی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ طاهره حسنلو؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علی طباطبایی


تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-15

عباس بناری؛ محسن موسوی نیک؛ محمد علی بهدانی؛ حسین بشارتی


اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 17-32

میترا معراجی پور؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ مینا معراجی پور


اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 51-69

مریم طهماسبی؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی پور