دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-248