نویسنده = امیر آینه بند
تعداد مقالات: 5
3. اثر منابع مختلف نیتروژن و کودهای آلی بر ویژگی‌های خاک و خصوصیات اسانس گیاه زنیان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 175-192

10.22069/ejcp.2016.3122

زهرا صیدی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند


4. ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 113-134

سیده سمانه سهرابی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ افراسیاب راهنما


5. ارزیابی تاثیر مایکوریزا و آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات ارقام گندم در مرحله استقرار

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-62

مجید جیریایی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند