نویسنده = حمیدرضا عیسوند
تعداد مقالات: 3
1. اثر کود فسفاته در شرایط تنش شوری بر سرنوشت کادمیم در گیاه و خصوصیات کیفی توتون

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-106

امیر مصلحی؛ محمد فیضیان؛ حمیدرضا عیسوند