دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-189 
2. کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول‏پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.)

صفحه 17-22

مجید جعفرآقایی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی


3. اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم

صفحه 23-46

یونس محمدنژاد؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر؛ عباسعلی نوری نیا


4. عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری

صفحه 47-62

محسن آزادبخت؛ فرهاد طبرسا؛ محمد واحدی ترشیزی؛ محمد حسین قربانی؛ زهیر الدرویش