دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-230 
2. تأثیر طول مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

صفحه 21-41

مرتضی گرزین؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی؛ سید اسماعیل رضوی


3. ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان

صفحه 43-62

افشین سلطانی؛ امیربهزاد بذرگر؛ علیرضا کوچکی؛ ابراهیم زینلی؛ علیرضا قائمی؛ امیر حجارپور


6. تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز سه رقم باقلادر شرایط آب و هوایی گرگان

صفحه 99-119

محمد کیانبخت؛ ابراهیم زینلی؛ آسیه سیاه مرگویی؛ فاطمه شیخ؛ قربانمحمد پوری


9. کمّی کردن واکنش سبزشدن گلرنگ نسبت به دما

صفحه 161-177

مهین ادیب نیا؛ بنیامین ترابی؛ اصغر رحیمی؛ آرمان آذری


11. روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سریهای جایگزینی

صفحه 205-222

المیرا محمدوند؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عباس شهدی کومله؛ زینب اورسجی