نویسنده = اسماعیل بخشنده
تعداد مقالات: 2
2. اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-154

ناهید فتحی؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری؛ اسماعیل بخشنده