نویسنده = همت اله پیردشتی
تعداد مقالات: 4
1. کمی‌سازی اثر همزیستی با قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma longibrachiatum بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک کلزا تحت تنش سرب

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 139-156

10.22069/ejcp.2019.16511.2229

مهرانوش امامیان طبرستانی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ فردین صادق زاده


2. تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 159-172

10.22069/ejcp.2018.12988.2010

همت اله پیردشتی؛ نیلوفر آقایی پور؛ محسن زواره؛ حسین اسدی؛ محمد علی بهمنیار


3. اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-154

10.22069/ejcp.2017.11875.1911

ناهید فتحی؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری؛ اسماعیل بخشنده


4. تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-18

هدی آبادیان؛ همت اله پیردشتی؛ مهرداد یارنیا؛ رحمت عباسی؛ فرهاد فرح وش