نویسنده = منوچهر قلی پور
تعداد مقالات: 5
2. اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در القای تنش اکسیداتیو، افزایش مقاومت و عملکرد در سرخارگل

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 109-122

10.22069/ejcp.2018.13888.2059

سیده فاطمه رسولی؛ منوچهر قلی پور؛ کامبیز جهانبین؛ حمیدرضا اصغری


4. بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 133-142

10.22069/ejcp.2018.11762.1904

حجت صالح زاده؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ مهدی برادران


5. تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 71-87

محبوبه خسروجردی؛ شاهین شاهسونی؛ منوچهر قلی پور؛ حمیدرضا اصغری