تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم علف های هرز دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار علوم علف های هرز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف و سابقه: با توجه به این‌که علف‌های‌هرز در کاهش عملکرد گیاهان زراعی نقش مؤثری دارند و تأثیر استفاده از علف‌کش در افزایش محصولات کشاورزی ثابت شده است، انتخاب علف‌کشی که بتواند باعث کنترل مناسب علف‌های‌هرز شود، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. چون علف‌کش‌های مورد استفاده در زراعت سیب‌زمینی محدود بوده و از لحاظ تنوع محل عمل نیز مشابه هستند، ایجاد علف‌های‌هرز مقاوم در این زراعت دور از ذهن نمی‌باشد. بنابراین استفاده از علف‌کشی که بتواند علف‌های‌هرز را کنترل کرده و در تناوب با سایر علف‌کش‌ها در مزارع سیب‌زمینی قرار گیرد، ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در این تحقیق بهترین مرحله رشدی سیب‌زمینی جهت کاربرد این علف‌کش و همچنین مناسب‌ترین دز مصرفی تعیین می‌شود.
مواد و روش‌ها :به منظور بررسی اثر دز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی)، آزمایشی مزرعه‌ای در سال 1392 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آلاروق اردبیل انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار،دو فاکتور و با استفاده از رقم سیب‌زمینی مرسوم منطقه (آگریا) انجام شد. فاکتور اول،دزهای مختلف علف‌کش EPTC در شش سطح شامل500، 1000، 2000، 4000، 5000 و 6000 گرم ماده مؤثره در هکتار و فاکتور دوم، زمان مصرف علف-کشEPTC در سه مرحله پیش کاشت، سبزشدن و استولون‌زایی سیب‌زمینی انجام شد. سه هفته بعد از سمپاشی در هر یک از مراحل رشدی سیب‌زمینی، تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز ارزیابی شد. برای تجزیه داده‌ها از نرم افزار SAS 9.1 و برای رسم گراف‌ها از نرم افزار Sigma Plot11 استفاده شد. مقایسه میانگین‌ها نیز با استفاده از آزمون حداق لتفاوت معنی‌دار در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت.
یافته ها :تجزیه‌های آماری نشان داد کاربرد EPTC به میزان 6000 گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله‌ی پیش کاشت سیب-زمینی،باعثکاهش84 درصدی تراکم کل علف‌های‌هرزشد. بر اساس نتایج این تحقیق، بیشترین درصد کاهش زیست توده علف‌های‌هرز نیز در تیمار 6000 گرم ماده مؤثره در هکتار EPTC و مرحله‌ی پیش کاشت سیب‌زمینی بدست آمد. در بین تیمارهای مختلف علف-کشی، کاربرد EPTC به میزان‌های 5000 و 4000 گرم ماده مؤثره در هکتار در مراحل پیش کاشت و سبز شدن سیب‌زمینی در رتبه‌های بعدی قرار داشت. بیشترین متوسط وزن غده و عملکرد کل غده سیب‌زمینی با کاربرد علف‌کش EPTC به میزان 6000 گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله پیش کاشت بدست آمد. استفاده از علف‌کش EPTC در مرحله پیش کاشت نسبت به سبز شدن عملکرد را تا 04/35 درصد افزایش داد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، مطلوب‌ترین تیمارها از نظر کاهش تراکم و زیست‌توده کل علف‌های‌هرز کاربرد علف‌کش EPTC به میزان 6000 گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله‌ی پیش کاشت سیب‌زمینی می‌باشد. با کاربرد این تیمارها، متوسط وزن غده و عملکرد کل غده سیب‌زمینی افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of doses and application time of EPTC on weeds control and tuber yield of potato (Solanum tuberosumL.)

نویسندگان [English]

  • Rafat Hasani nasab farzaneh 1
  • null null 2
  • Mehdi mohebodini 3
  • elham samadi kalkhoran 1
1 PhD Student of weed sciense in Mohaghegh Ardabili university
2 Associate Professor of Weed Science. Department of Agronomy and Plant Breeding. Faculty of Agricultural and Natural Resources. University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Background and objectives: Weeds have a significant role in reduce yield of crops Specially potato and the effect of herbicide application has been proven on increasing of potato crop production.Choice of herbicide that can properly control weeds, It is very important. Because the herbicides and the diversity of the sites of action are limited, so herbicide resisitant is not far and that is increasing. Therefore, it is necessary to use herbicide that can control weeds and alternate with other herbicides in potato fields. Also, in this research, the best dose and application time of EPTC at different growth stages of potato is determined.
Materials and Methods: Trials were conducted in order to evaluate the effect of dose and application time of EPTC in Agricultural and Natural Resources Research Station in Alaroog, Ardebil, in 2013. The experiment was conducted as factorial in a randomized complete block design with three replications, two factors and Agria cultivar. The first factor was the different doses of EPTC herbicide in six levels of 500, 1000, 2000, 4000, 5000 and 6000 g a.i/ha and the second factor, the application time in three stages of pre-plant, potato emergence and stoloning was carried out. Three weeks after spraying in each stage of growth stages, weed density and biomass were evaluated. Data analysis carried out by SAS 9.1 software and Sigma Plot 11 software was used for graphs.Mean comparison was by using the least significant difference test at the 5% probability level.
Results: Statistical analysis showed that interaction effect of doses and application time of EPTC is significant on weed density and biomass. EPTC at 6000 g a.i/ha in the pre-plant stage reduced 84% of total weed density. According to the results of this study, the highest percentage of biomass reduction was observed in treatment of 6000 g a.i/ha EPTC and pre-plant stage of potato. Among different weed treatments, application 5000 and 4000 g a.i/ha of EPTC at pre- plant and potato emergence are next rank. The highest mean weight of the tuber and total tuber yield were obtained using EPTC herbicide at 6000 g a.i/ha in the pre-plant stage. The use of EPTC herbicide in the pre-plant increased its yield to 35.04%.
Conclusion: According to the results, the best treatments for reducing of weed density and biomass weed is 6000 g a.i/ha in the pre-plant. With the use of these treatments, the mean weight of the tuber and the total tuber yield of potato were increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eradican
  • Preplant
  • Weed biomass and Weed density