اثر تنش شوری و نوع کود مصرفی بر برخی خصوصیات زراعی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی سیستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of salinity stress and type of applied fertilizer on some agronomic and quality characteristics of Cuminum cyminum L. in Sistan condition