اثر تراکم کاشت و مدیریت کود نیتروژن بر خصوصیات زراعی گلرنگ در رقابت با علف های هرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of plant density and nitrogen fertilizer management on agronomical characteristics of safflower under weed competition