اثرات فاصله ردیف و تراکم علف هرز بر شاخصهای رشد کلزا در رقابت با خردل وحشی ( Sinapis arvensis )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of row spacing and weed density on growth indices of canola in competition with wild mustard (Sinapis arvensis(