کاربرد مدل هیدروتایم در پیشبینی سبزشدن محمولههای بذری گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application of hydrotime model to predict seed lots emergence of wheat