موضوعات = زراعت- تنشهای محیطی
تعداد مقالات: 67
1. اثر کود فسفاته در شرایط تنش شوری بر سرنوشت کادمیم در گیاه و خصوصیات کیفی توتون

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-106

10.22069/ejcp.2019.15233.2136

امیر مصلحی؛ محمد فیضیان؛ حمیدرضا عیسوند


2. اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-46

10.22069/ejcp.2019.12051.1925

یونس محمدنژاد؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر؛ عباسعلی نوری نیا


3. اثر کمبود آب و تلقیح با ریزموجودات همزیست بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و خصوصیات کیفی سویا

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-128

10.22069/ejcp.2019.15472.2153

علی نخ زری مقدم؛ ناصر صمصامی؛ اسماعیل قلی نژاد؛ علی راحمی کاریزکی


4. ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 142-147

10.22069/ejcp.2019.14098.2071

نسیم غلامی رضوانی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


5. اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-14

10.22069/ejcp.2019.10549.1827

منصور سالکی؛ اصغر رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ عبدالرضا اخگر؛ امیر دادرسی


7. اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-90

10.22069/ejcp.2018.12696.2018

راحله عرب؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ حمیدرضا خادم حمزه


9. تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-112

10.22069/ejcp.2018.12308.1952

عیسی مقصودی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی


10. واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 107-120

10.22069/ejcp.2018.12238.1943

اسماعیل رضائی چیانه؛ امیر رحیمی؛ فاطمه شیخ؛ مهدی مهیجی


15. تأثیر تنش خشکی بر وضعیت آبی، پایدرای غشاء سلول و عملکرد ارزن دم‌روباهی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 103-117

10.22069/ejcp.2018.11568.1888

مسعود خزاعی؛ محمد گلوی؛ مهدی دهمرده؛ سید محسن موسوی نیک؛ غلامرضا زمانی؛ نفیسه مهدی نژاد


16. اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-64

10.22069/ejcp.2018.10993.1861

کبری نوری؛ محمداقبال قبادی؛ هوشنگ قمرنیا


17. پاسخ عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نیتروژن در سطوح مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 143-156

10.22069/ejcp.2018.11991.1921

مرضیه جلیل شش بهره؛ محسن موحدی دهنوی؛ بابک بحرینی نژاد؛ امین صالحی


18. اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 77-101

10.22069/ejcp.2018.11536.1886

سعید باقری کیا؛ محمدهادی پهلوانی؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی مصطفایی


19. فعالیتهای بهبود دهنده قارچ میکوریزا در بوته های توتون در مواجهه با افزایش غلظت کلر در آب آبیاری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 155-174

10.22069/ejcp.2017.11984.1924

صفاهانی علیرضا؛ اسماعیل یساری؛ فرود بذر افشان؛ رضا نورا


20. اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 101-114

10.22069/ejcp.2017.11465.1880

ریحانه خواجه پور؛ مجمد کافی؛ احمد نظامی؛ حمید رضا خزاعی


22. بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-19

10.22069/ejcp.2017.10053.1791

جعفر نباتی؛ علی معصومی؛ محمد کافی؛ محمد زارع مهرجردی


23. تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 169-190

10.22069/ejcp.2017.8847.1689

سمیه سهیلی موحد؛ محمدعلی اسماعیلی؛ فرهاد جباری؛ سرور خرم دل؛ عقیل فولادی


24. مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 203-226

10.22069/ejcp.2017.8474.1641

امین آناقلی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ عباسعلی نوزی نیا