کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی و ژنوم A
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-16

هادی خارستانی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ علی اشرف مهرابی