نویسنده = محمد کافی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 142-147

نسیم غلامی رضوانی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


2. بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-19

جعفر نباتی؛ علی معصومی؛ محمد کافی؛ محمد زارع مهرجردی


3. اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 77-95

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ سعید خانی‌نژاد؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی؛ احسان کشمیری