نویسنده = sorour khorramdel
تعداد مقالات: 7
2. ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 141-152

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ فاطمه معلم


3. تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 169-190

سمیه سهیلی موحد؛ محمدعلی اسماعیلی؛ فرهاد جباری؛ سرور خرم دل؛ عقیل فولادی


4. ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 22-43

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ لیلا جعفری


5. اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

سرور خرم دل؛ آسیه سیاهمرگویی؛ قدریه محمودی


6. بررسی اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 199-224

بهروز اسماعیل پور؛ سرور خرم دل؛ افسانه امین غفوری