نویسنده = سراله گالشی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 203-226

امین آناقلی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ عباسعلی نوزی نیا


2. بهینه سازی مدیریت نیتروژن کودی گندم در گرگان: مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 102-81

مینا یوسفی داز؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی