نویسنده = سراله گالشی
تعداد مقالات: 3
1. اثر محلول پاشی عصاره مرزنجوش (Origanum vulgare) و آویشن کوهی (Thymus vulgaris) بر برخی شاخص‌های رشدی و کیفی گیاه کنجد در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 93-110

10.22069/ejcp.2020.15979.2204

زهره انصار؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ سراله گالشی؛ احمد غلامی؛ مهدیه پارساییان


2. مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 203-226

10.22069/ejcp.2017.8474.1641

امین آناقلی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ عباسعلی نوزی نیا


3. بهینه سازی مدیریت نیتروژن کودی گندم در گرگان: مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 102-81

مینا یوسفی داز؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی