نویسنده = افشین سلطانی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی مدیریت نیتروژن کودی گندم در گرگان: مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 102-81

مینا یوسفی داز؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی


2. ارزیابی مدلهای رگرسیون غیرخطی برای کمی کردن واکنش سرعت جوانه زنی گیاه جو به دما و پتانسیل آب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 40-23

نفیسه خلیلی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ فرشید قادری فر