نویسنده = امین نیکخواه
تعداد مقالات: 2
1. اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 149-167

مهدی کی دشتی؛ مهدی خجسته پور؛ باقر عمادی؛ امین نیکخواه


2. اثر روشهای خاکورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکردو عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-98

حسینعلی شمس آبادی؛ علیرضا طاهری راد؛ سرور خرمدل؛ امین نیکخواه