نویسنده = معصومه صالحی
تعداد مقالات: 2
1. اثر کشت تاخیری بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دو رقم کلزا (Brassica napus L.)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 93-110

محسن باقری؛ عثمان محمد یاواروف؛ معصومه صالحی


2. بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 153-169

سید ابراهیم سیفتی؛ سیده ساناز رمضان پور؛ حسن سلطانلو؛ معصومه صالحی؛ نیازعلی سپهوند