دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-186 
8. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی

صفحه 123-136

10.22069/ejcp.2019.15545.2161

محمد مهدی ملک؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ علی نخ زری مقدم


11. تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف

صفحه 171-186

10.22069/ejcp.2019.16404.2222

فرشید قادری فر؛ میترا طلوع حافظیان اول؛ حمیدرضا صادقی پور؛ اسیه سیامرگویی؛ فاطمه فدایی؛ بنیامین ترابی