کاهش اثرات سوء تنش شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم از طریق کاربرد اسید سالیسیلیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات کاربرد خارجی هورمون اسید سالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم (رقم شیراز) در شرایط شوری خاک و آب، آزمایشی در شهرستان نی‌ریز در سال زراعی 89-88 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل پرایمینگ با هورمون اسید سالیسیلیک در سه سطح (صفر، 5/0 و 1 میلی مولار در لیتر) و محلول پاشی با اسید سالیسیلیک در مرحله پنجه‌زنی در چهار سطح (صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی مولار در لیتر) اجرا شد. نتایج نشان داد که کاربرد اسید سالیسیلیک به‌صورت پرایمینگ و هم محلول‌پاشی موجب بهبود سطح برگ، میزان کلروفیل a و b، عملکرد و اجزاء عملکرد شد و کاراترین اثر تیماری مربوط به ترکیب توام پرایمینگ و محلول پاشی با غلظت 5/0 میلی مولار بود که موجب افزایش 9/42 درصدی تعداد سنبله در متر مربع، 67/9 درصدی وزن هزاردانه و 27/21 درصدی عملکرد دانه در مقایسه با تیمار شاهد شد و در غلظت 1 میلی مولار، به‌دلیل تغییر فیزیولوژی گیاه، اثر کاهشی نسبت به تیمار 5/0 میلی‌مولار مشاهده شد. نتایج بیانگر آن است که کاربرد اسید سالیسیلیک با غلظت 5/0 میلی مولار در لیتر در کاهش عوارض تنش شوری موثر بود و در شرایط آب و خاک مشابه کاربرد آن در گندم به صورت پرایمینگ و یا محلول‌پاشی توصیه می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reducing detrimantal effects of salt stress on morphophysiological characteristics of wheat by application of salicylic acid

چکیده [English]

In order to study effects of exogenous application salicylic acid on morphological and physiological characteristics of wheat (Shirazcultivar) under soil and water salinity in the Neyriz city, an experiment was conducted in year 2009-2010 by factorial exprement in a completely randomized blocks design with four replications. Treatment consisted of three levels of priming with salicylic acid (0‚ 0.5 and 1 mMl-1) and spraying with four levels (0‚ 0.25‚ 0.5 and 1 mMl-1) at tillering stage. The results showed that salicylic acid used as priming and sprayed improved leaf area‚ chlorophyll a and b‚ yield and yield components. The most efficient treatment was combined treatment of priming and spraying with level of 0.5 and 1 mMl-1 concentrations which resulted in 42.9, 9.67 and 21.7% increase in ear number, seed weight and grain yield, respectively in comparison to control treatment. The concentration 1 mMl-1 caused a reduction compared to 0.5 mMl-1. The results suggest that salicylic acid is effective in reducing symptoms of salinity and in similar soil and water conditions application of 0.5 mMl-1 as priming and spraying can be recommened for wheat production.