اثر تاریخ و تراکم کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna sinensis L.) در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تاریخ کشت و تراکم گیاهی از عوامل مهم تعیین‌کننده عملکرد دانه لوبیا چشم‌بلبلی می‌باشند. به‌منظور بررسی اثر تاریخ و تراکم کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشمبلبلی، آزمایشی در تابستان سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز اجرا شد. آزمایش به‌صورت طرح کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عوامل آزمایشی شامل چهار تاریخ کشت (17 خرداد، 1 تیر، 16 تیر و 31 تیر) در کرت‌های اصلی و چهار فاصله روی ردیف کشت (10، 15، 20 و 25 سانتی‌متر) در کرت‌های فرعی بودند. نتایج نشان داد که تاریخ کشت اثر معنی‌داری بر تمام صفات دارد، ولی فاصله ردیف اثر معنی‌دار بر صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه داشته، در حالی که این تاثیر بر صفات وزن هزار دانه و شاخص برداشت معنی‌دار نبود. اثر متقابل تاریخ کشت و فاصله روی ردیف فقط بر صفت عملکرد دانه معنی‌دار شد. همچنین مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که به‌طورکلی با تاخیر در کشت و افزایش فاصله روی ردیف، عملکرد دانه کاهش یافت.

عنوان مقاله [English]

Effect of sowing date and plant density on yield and yield components of Cow Pea (Vigna sinensis L.) in Ahwaz

چکیده [English]

Sowing date and plant density are important factors in grain yield of cow pea. In order to study effect of sowing date and plant density on yield and yield components of cow pea, an experiment was conducted in research farm of Ramin University of Agricultural and Natural Resources in 2008. The experimental design was split plots in randomized complete design with four replications. The experimental factors were sowing date (7 Jun., 22 Jun., 7 Jul. and 22 Jul.) in main plots and inter row spacing (10, 15, 20 and 25 cm) in sub plots. The results showed that sowing date had significant effect on all of traits, in the other hands, inter row spacing had significant effect on number of pods in plant, number of grains in pod and grain yield, but had not significant effect on 1000 grain weight and harvest index. Interaction effect of sowing date and inter row spacing was significant only for grain yield. Also, comparison of means showed that with delay in sowing date and increase of inter row spacing, decreased the grain yield.