نویسنده = ابراهیم غلامعلی پور علمداری
اثر تغییر اقلیم بر صفات فنولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط دیم و آبی در شهرستان گنبد

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-72

10.22069/ejcp.2022.19074.2423

علی راحمی کاریزکی؛ کوروش ثنائی؛ علی نخ زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ سارا پیردهقان؛ لیلا حبیبیان