دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-224 
1. تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی

صفحه 1-18

فاطمه خیرآبادی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ الیاس سلطانی؛ علی نهبندانی