دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-214 
5. بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

صفحه 89-108

زهرا رستگا ر؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ ابراهیم زینلی


7. ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان

صفحه 127-144

یونس محمدنژاد؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر؛ عباسعلی نوری نیا