بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گلرنگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of yield, yield components and tolerance to drought stress in safflower genotypes