موضوعات = زراعت- تنشهای محیطی
تعداد مقالات: 67
26. مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 203-226

10.22069/ejcp.2017.8474.1641

امین آناقلی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ عباسعلی نوزی نیا


34. تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-18

10.22069/ejcp.2016.3112

فاطمه خیرآبادی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ الیاس سلطانی؛ علی نهبندانی


35. بررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 193-211

10.22069/ejcp.2016.3123

یعقوب حسینی؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال


36. تاثیر سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 109-125

10.22069/ejcp.2016.2959

المیرا خیر اندیش؛ محسن رشدی؛ سعید یوسف زاده


37. ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 127-144

10.22069/ejcp.2016.2960

یونس محمدنژاد؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر؛ عباسعلی نوری نیا


38. اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-87

10.22069/ejcp.2016.2957

صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروز آبادی؛ حمیدرضا اصغری؛ احمد غلامی؛ مهدی رحیمی


39. بهبود عملکرد، درصد روغن و پروتئین کنجد(Sesamum indicum L.) تحت شرایط تنش خشکی با محلول‌پاشی روی و بور

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 163-180

10.22069/ejcp.2016.2962

مرضیه میثاق؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا خادم حمزه


41. اثر مصرف نیتروژن بر روی برخی شاخص‌های تحمل تنش کم آبی در جو بهاره

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 95-114

آرزو مولودی؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش


42. اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در تعدادی از ارقام چغندر‌قند (Beta vulgaris L.)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 63-76

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ فرزین پورامیر؛ امیر حسین سعیدنژاد؛ حمید رضا مهرآبادی


45. اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 77-95

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ سعید خانی‌نژاد؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی؛ احسان کشمیری


46. بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-42

فاطمه رسولی؛ سرالله گالشی؛ همت الله پیردشتی؛ ابراهیم زینلی


48. تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت‌های مختلف 5- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 157-174

سید علی محمد مدرس ثانوی؛ الهه منافی؛ مجید آقاعلیخانی؛ سید مرتضی مدرس وامقی


49. تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 77-96

مهدی براانی دستجردی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی