کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 11
1. کمی‌سازی اثر همزیستی با قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma longibrachiatum بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک کلزا تحت تنش سرب

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 139-156

10.22069/ejcp.2019.16511.2229

مهرانوش امامیان طبرستانی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ فردین صادق زاده


2. اثر فواصل آبیاری بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae purpurea (L.) Monch) تحت محلول‌پاشی اسیدهیومیک

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 101-120

10.22069/ejcp.2019.16177.2205

حسین گرگینی شبانکاره؛ سارا خراسانی نژاد؛ مرتضی صادقی؛ پونه ابراهیمی


3. اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-90

10.22069/ejcp.2018.12696.2018

راحله عرب؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ حمیدرضا خادم حمزه


5. اثر براسینواستروئید بر تحمل ارقام گلرنگ به تنش خشکی در اردبیل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-31

10.22069/ejcp.2018.10346.1806

مهناز ظفری؛ علی عبادی؛ محمد صدقی


6. تاثیر اکسین، سیتوکینین و الگوی کاشت بر عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به شوری ذرت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 191-209

10.22069/ejcp.2016.9613.1747

داوود دوانی؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر دزفولی