نویسنده = احمد غلامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-114

بهرام پارسا؛ حمید عباس دخت؛ احمد غلامی؛ ابوالفضل فرجی


2. اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-87

صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروز آبادی؛ حمیدرضا اصغری؛ احمد غلامی؛ مهدی رحیمی