نویسنده = احمد نظامی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 142-147

نسیم غلامی رضوانی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


2. اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 101-114

ریحانه خواجه پور؛ مجمد کافی؛ احمد نظامی؛ حمید رضا خزاعی